Search This Blog

Tuesday, 6 October 2015

024 Tiêu sái
[bài 24] (Mạn thuật 2/14)

Ngẫm ngợi sơn lâm lẫn thị triều,
Nào đâu là chẳng đất Ðường Nghiêu.
Người tham phú quý người hằng trọng,
Ta được thanh nhàn ta yêu.
Nô bộc ắt còn hai rặng quýt,
Thất gia chẳng quản một con lều.
Miễn là tiêu sái qua ngày tháng,
Lộc được bao nhiêu ăn bấy nhiêu.


Chú thích


(024.4) : cứ, hãy.
(024.5) rặng quýt: xem bài 013, chú thích (013.8).
(024.6) thất gia: nhà cửa.
 
Thursday, 1 October 2015

013 Thân nhàn


 

[bài 13]

Thân nhàn dầu tới dầu lui,
Thua được bằng cờ ai kẻ đôi.
Bạn cũ thiếu, ham đèn lẫn sách,
Tính quen chăng, kiếm trúc cùng mai.
Cày chống tuyết ngâm đòi cảnh,
Cuốc chơi xuân khắp mọi đồi.
Con cháu mựa hiềm song viết tiện,
Nghìn đầu cam quýt ấy là tôi.

Chú thích

(013.7) mựa hiềm: chớ hiềm.
(013.8) nghìn đầu cam quýt: Lý Xung (Tam Quốc chí ) trồng một nghìn gốc quýt, bảo con rằng: Ngô hữu mộc nô thiên đầu (Ta có một nghìn cây làm tôi tớ).